Statut


 STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA ” Automobil Klub Turek”

ROZDZIAŁ I
Postanowienie ogólne

Stowarzyszenie nosi nazwę ” Automobil Klub Turek” zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
  – ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – „ Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 poz. 104 ze zmianami Dz. U. 1990 r. Nr 14 poz. 86 i dz. U. 1996 r. Nr 27, poz. 118)
  – ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami.)
  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
  z późniejszymi zmianami.)
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 4. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w miejscowości Turek 62 – 700, Żeromskiego 13a ,a zasięg działania obejmuje teren całego kraju i poza granicami kraju.
 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci z jego nazwą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
  Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników, w tym członków stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego Statutu jest stowarzyszenie   zrzeszające osoby zainteresowane motoryzacją zabytkową, historią wojskowości ze szczególnym podkreśleniem historii i tradycji Wojska Rzeczpospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 • Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagandy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Organizowanie i popularyzacja masowego oraz wyczynowego sportu motorowego.
 • Podnoszenie poziomu sportu motorowego.
 • Organizowanie turystyki motorowej.
 • Zrzeszanie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego.
 • Odtwarzanie historycznego wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia żołnierzy , a także armii innych państw.
 • Odtwarzanie, odbudowa, rekonstrukcja i renowacja historycznego wyposażenia i uzbrojenia, umundurowania, wyposażenia, pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji.
 • Rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej oraz społecznej poprzez propagowanie sztuki pięknej oraz innych działań wspomagających rozwój społeczeństwa.
 • Działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, wyszkolenia, historii pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji Wojska Polskiego oraz armii innych państw.

 

 1. Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
 • Organizowanie zawodów samochodowych i kartingowych.
 • Udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i zagranicznych imprezach turystyczno-motorowych.
 • Rozwijanie sportu motorowego i szkolenia sportowego.
 • Propagowanie turystyki motorowej.
 • Organizowanie i wprowadzenie szkolenia i doszkalania kierowców.
 • Organizowanie i prowadzenie samoobsługowych stacji i warsztatów dla członków.
 • Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w akcji zwalczania wypadków drogowych i podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej,
 • Organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją ,wydarzeniami historycznymi oraz sztuką piękną.
 • Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji .
 • Inicjujowanie i organizowanie działalności własnej, publicznej i zleconej, a w szczególności: naukowej, oświatowej, rekonstrukcyjnej, popularyzatorskiej,
   kulturalnej, turystycznej.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej, szkoleniowej, turystyczno-krajoznawczej,
 • Organizowanie wystaw i pokazów terenowych oraz imprez popularyzujących historię wojskowości – w kraju i zagranicą.
 • Zbieranie i przechowanie materiałów archiwalnych i materiałów naukowych dotyczących militariów oraz historii Wojska.
 • Działanie na rzecz zachowania i niedopuszczenia do likwidacji, kasacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków, przede wszystkim militarnych bądź substancji z nimi związanych.
 • Zakładanie i prowadzenie placówki muzealnej zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Prowadzenie renowacji , uzupełniania i odtwarzania wyposażenia stowarzyszenia oraz innych zabytkowych przedmiotów dla przywrócenia dawnej ich świetności.
 • Udzielanie konsultacji i porad w zakresie motoryzacji, historii i sztuki.
 • Organizowanie seminariów, konferencji, spotkań, warsztatów naukowych dotyczących wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, wyszkolenia, historii pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji Wojska Polskiego oraz armii innych państw .
 • Współpracę z administracją państwową, samorządową oraz placówkami muzealnymi, fundacjami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy.
 • Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, sporządzaniu dokumentacji zabytkowych militariów, wyposażenia militarnego, umundurowania, uzbrojenia, wojskowych i cywilnych pojazdów mechanicznych a także konnych oraz fortyfikacji
 • organizowanie i prowadzenie usług turystycznych w postaci oprowadzania wycieczek szkolnych i turystów po zabytkach militarnych i miejscach historycznych.
 • nagradzanie osób zasłużonych dla idei Stowarzyszenia,
 • formułowanie propozycji, programów i projektów rozwiązań oraz zabieganie o ich realizację,
 • organizowanie i sponsorowanie przedsięwzięć, których działalność Stowarzyszenie uznaje za pożyteczne dla jego idei,
 • współdziałanie z władzami samorządowymi,
 • współpraca ze wszystkimi organizacjami , instytucjami, organami, mas-mediami itp., których działalność wiąże się z działalnością statutową Stowarzyszenia,
 • inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających
 • członków honorowych.

   Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:

 • wszyscy obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych,
 • cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy zamieszkujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczowa. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Zarząd Stowarzyszenia może nadać godność członka honorowego Stowarzyszenia osobom mającym szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

O przyjęciu członka decyduje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek poparty rekomendacją, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

Decyzja o odmowie przyjęcia członka podlega zaskarżeniu do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które może wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie kandydatury. Decyzja Zarządu podjęta na wniosek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

 

 1. Członkowie mają prawo do:
 • Biernego i czynnego prawa wyborczego.
 • Uczestniczenia w zebraniach, naradach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
 • Uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.
 • Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 • Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu osoby z listy członków.
 1. Obowiązkiem członków jest:
 • Przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia.
 • Czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia.
 • Przestrzeganie etyki zawodowej oraz moralnego zachowania w życiu codziennym.
 • Członek wspierający i honorowy posiadają prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • Członek wspierający i honorowy mają prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 • Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
 1. Członkostwo wygasa przez:
 • dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,
 • skreślenie z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nie opłacania składek przez 1 rok lub za czyn karalny,
 • utratę osobowości prawnej członka wspierającego – osoby prawnej,
 • śmierci członka.
 • od Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

  ROZDZIAŁ IV
  Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  – Walne Zgromadzenie Członków
  – Zarząd Stowarzyszenia
  – Komisja Rewizyjna
  2. W przypadku ustąpienia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu. Kadencja członków dokooptowanych upływa wraz z kadencją członków z wyboru.
  3. Tryb i formy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez te organy zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia trwa 5 lat. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Członek Stowarzyszenia może pełnić tylko jedną funkcję we władzach Stowarzyszenia. Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydujący, którzy otrzymali największą ilość głosów.

  Walne Zgromadzenia
  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  – rozpatrywanie i ocena sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia,.
  – uchwalenia programu działania Stowarzyszenia,
  – wybór zarządu Stowarzyszenia w liczbie 3 członków,
  – wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 członków,
  – uchwalenie wysokości składek członkowskich,
  – uchwalenie budżetu.
  3. Podejmowanie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz na rok w pierwszym kwartale i jest Zgromadzeniem Sprawozdawczym, dokonuje się na nim oceny sprawozdań Stowarzyszenia oraz pracy Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Po dokonaniu podsumowania za poprzedni rok odbywa się głosowanie jawne zwykłą większością głosów nad absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Jeśli takie absolutorium nie zostanie przegłosowane, odbywa się głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom organów Stowarzyszenia . Nie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu lub komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z jego odwołaniem.
  5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków może odbywać się w każdym czasie i zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

  Zarząd
  1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków:
  – przewodniczącego Zarządu
  – v – ce przewodniczącego Zarządu
  – skarbnika
  2. Zarząd spośród członków dokonuje wyboru przewodniczącego Zarządu, v – ce przewodniczącego Zarządu, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu.
  3. Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia trwa 5 lat.
  4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większości głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu, a w przypadku jego nieobecności głos v – ce przewodniczącego Zarządu.
  5. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  – kierowanie działalności Stowarzyszenia i realizowanie zadań zgodnie ze statutem oraz Uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
  – reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  – przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, prowadzenie ich ewidencji, egzekucja składek,
  – przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia oraz projektu wysokości składek,
  – zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  – decydowanie o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych Wolnych Zgromadzeń Członków.
  – podejmowanie współpracy z organizacjami administracji terenowej i samorządowej oraz innymi organizacjami stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi,
  – opracowywanie planu pracy Stowarzyszenia,
  – zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Wolnych Zgromadzeń Członków.
  6. Do wyrażania woli Stowarzyszenia wymagana jest akceptacja co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
  7. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, przynajmniej jeden raz w roku

  Komisja Rewizyjna
  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków:
  – przewodniczącego
  – sekretarza
  – członka Komisji
  2. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów i zbiera się przynajmniej jeden raz na rok.
  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  – kontrola całokształtu działalności , a w szczególności gospodarki finansowej i pracy Zarządu Stowarzyszenia,
  – składanie sprawozdania na Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium zarządowi Stowarzyszenia,
  – przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz pracy zarządu Stowarzyszenia i opracowanie zaleceń pokontrolnych.

  ROZDZIAŁ V
  Majątek Stowarzyszenia
  1. Majątek stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i środki finansowe.
  2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  – składek członkowskich
  – dotacji
  – darowizny
  – spadków
  – z dochodów z własnej działalności i majątku Stowarzyszenia
  – z ofiarności publicznej
  3. Majątek Stowarzyszenia i wpływy z jego działalności mogą być wykorzystywane tylko na działalność statutową Stowarzyszenia.
  4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony przewodniczący i skarbnik lub dwóch członków Zarządu upoważnionych przez przewodniczącego i skarbnika.

  ROZDZIAŁ VI
  Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
  1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
  2. W przypadku podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje Uchwałę o sposobie likwidacji i wyznaczy likwidatorów.
  3. Majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji oraz wpływy z likwidacji zostaną przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia


@